4.255

Protetyk słuchu? Kto to jest?

Protetyk sluchuProtetyk Słuchu to osoba łącząca wiedzę medyczną o budowie i działaniu zmysłu słuchu oraz wiedzę techniczną o budowie i programowaniu aparatów słuchowych.

Protetyk słuchu:

1. Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończył kurs z zakresu protetyki słuchu organizowany przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmujący co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,

lub

2. Uzyskał dyplom mistrza w zawodzie protetyk słuchu,

lub

3. Ukończył studia wyższe na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskał tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,

lub

4. Ukończył szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskał tytuł zawodowy protetyka słuchu lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu.

Postęp w dziedzinie elektroniki i informatyki sprawia, że zawód ten wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacje. Na ścianach gabinetów protetyki słuchu zwykle możemy zobaczyć oprawione w ramy dyplomy oraz certyfikaty dodatkowych szkolęń i kursów

Do zadań protetyka słuchu należy:

 • Korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu w dobieraniu sprzętu do rehabilitacji oraz ochrony słuchu.
 • Posługiwanie się specjalistyczną aparaturą do badań słuchu i wybranych pomiarów akustycznych;
 • Charakteryzowanie metod badania słuchu.
 • Określanie specyfiki badania słuchu u dzieci.
 • Przeprowadzanie badania słuchu w różnych okresach życia człowieka.
 • Interpretowanie wyników badania słuchu.
 • Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną.
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym.
 • Gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch.
 • Dobieranie do potrzeb pacjenta i regulowanie aparatów słuchowych.
 • Wykonywanie wycisków i wkładek usznych.
 • Naprawa aparatów słuchowych.
 • Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w środki techniczne wspomagające słuch.
 • Dobieranie i wykonywanie indywidualnych środków ochrony przeciwhałasowej.
 • Wykorzystywanie technologii informacyjnych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym.
 • Informowanie pacjenta o procedurze zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch.
 • Wskazywanie instytucji wspierających i zaopatrujących pacjenta z wadą słuchu w środki techniczne wspomagające słuch.
 • Określanie warunków wyposażenia pracowni i gabinetów protetycznych.
 • Motywowanie osób niepełnosprawnych słuchowo do aktywności i zaspokajania swoich potrzeb.
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • Udzielanie pierwszej pomocy;
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • Postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 • Stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 • Stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

Wybierając protetyka słuchu u którego kupimy aparat słuchowy pamiętać należy, że będzie to nasz protetyk na co najmniej 5 lat. Na minimum tyle bowiem szacuje się czas życia aparatu słuchowego; istotna jest sympatia do tej osoby.

Zaloguj się aby dodać komentarz

Szukaj

Newsletter

Wpisując swój email poniżej będziesz otrzymywał informację o każdym nowym artykule